Semantički okvir: Stroj
Glosirano ime:
Machine
Opis:

mehanički ili elektronički uređaj koji prenosi ili obrađuje energiju kako bi izvršio ljudske zadaće ili pomogao u njihovu provođenju

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Machine
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
stroj.n
mehanizam.n
aparat.n
mašina.n
sustav.n
instrument.n
oprema.n
tehnologija.n
motor.n