Metafora: RAZLIČITOST NAČINA POSTIZANJA SVRHE JE RAZLIČITOST PUTA PREMA CILJU
Glosirano ime:
DIFFERENT MEANS OF ACHIEVING A PURPOSE ARE DIFFERENT PATHS TO A DESTINATION
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Kretanje
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
DIFFERENT MEANS OF ACHIEVING A PURPOSE ARE DIFFERENT PATHS TO A DESTINATION
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Imaš moju punu potporu što god želiš učiniti i koji god put odabereš.

Glosirani primjer:

You_have my full support what ever you_want to_do and which ever path you_choose.

Engleski prijevod primjera:

You have my full support in whatever you want to do and whatever path you want to take.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Zemlje koje su odustale od te doktrine, kao i one zemlje koje su izabrale drukčiji put, imale su više uspjeha.

Glosirani primjer:

The_countries that have_given_up from that doctrine, as those countries that have_chosen a_different path, they_have_had more success.

Engleski prijevod primjera:

The countries that have given up on this doctrine, as well as those countries that have taken a different path, they have had more success.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-