Metafora: NOVAC JE KRUTA SUPSTANCIJA
Glosirano ime:
MONEY IS A SOLID SUBSTANCE
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MONEY IS A SOLID SUBSTANCE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Kako bi se prikupio i ostatak novca organizirana su razna događanja u petak. – novac je u hrvatskom više u krutom stanju jer se može skupiti, prikupiti, prikupljati, izdvojiti.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Već nekoliko mjeseci u tajnosti se vodi istraga u Plivi zbog sumnjive privatizacije, investicija u inozemstvu i izvlačenja novca iz tvrtke.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-