Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri kognicije
Glosirano ime:
Cognition frames
Podređena skupina unutar:
Tip:
-
Summary:
-
Opis:

-

Slobodni tekst:

-